Ako vybaviť svadbu v kostole? Kompletný návod.

Drahý pokľakol, svet je krásny, Vaša láska je večnááá..aaa rozhodli ste sa pre svadbu v kostole. Predvedčila Vás jeho majestátnosť, atmosféra a energia týchto stiavieb…je to pochopiteľné, sobáš v kostole má nezameniteľnú atmosféru.

No ako na to?

Všeobecne platí pravidlo – začnite to riešiť hneď a zaraz, čo najskôr, už, včera bolo neskoro..

Pretože je tam niekoľko krokov a postupov, ktoré môžu celý proces skomplikovať a čo sa stane? Budete v strese. A to predsa čo? Nechceme 🙂

1. Papiere, úrady, tety za okienkom..

Miesto uzavretia cirkevného sobáša

Cirkevný sobáš sa uzatvára v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a to pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Rovnako ako v prípade civilného sobášu, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša

Doklady potrebné na uzavretie sobáša ste povinní predkladať na matriku najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Sedemdňová lehota je ustanovená kvôli tomu, aby mali pracovníci matriky aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva a to najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Väčšinou sa totiž stáva, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom.

Štátny občan Slovenskej republiky je pred uzavretím manželstva poviný príslušnému matričnému úradu predložiť tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve (alebo platný OP)
 • potvrdenie o pobyte(alebo platný OP)
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o rodnom čísle(alebo platný OP)
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (ak nie je platný OP)

Snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo tzv. žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré potvrdí matričný úrad a snúbenci ho doručia príslušnému orgánu cirkvi.

Odkiaľ to viem? no predsa zo slovensko.sk 🙂

2. aaa potom treba ísť aj na farský úrad.

O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov-žiadateľov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo vo farskom kostole, musia sa nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Je to čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú  náuky s kňazom (zápis, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade).

Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad alebo si telefonicky dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú aj presný dátum a čas konania obradu a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.

Ak niektorý zo snúbencov-žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo je teda NAJIDEÁLNEJŠIE informovať čím skôr. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako treba postupovať ?

Nahlásiť na farskom úrade termín a  čas sobáša. Pred spísaním cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné zájsť na štátnu matriku, kde spíšete Žiadosť o uzavretie manželstva. (to sme si už spomenuli vyššie)

Čo k tomu potrebujete?

 • občianske preukazy
 • rodné listy
 • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu  (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 prac. dni po sobáši týždne po uzavretí manželstva  (1 z manželov s OP).
 1. V najbližšom čase po spísaní žiadosti je potrebné  napísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade. K tomu budete potrebovať tieto doklady:
  • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú staršie ako 3 mesiace.  Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
  • V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko vo vybranej farnosti, je potrebné doniesť licenciu k sobášu (dovolenie), ktorú  vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia z farnosti jedného zo snúbencov).
  • Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
  • Údaje o vašich svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa trv. pobytu a dátum platnosti OP).
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
  • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
  • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
  • Doniesť vypísanú žiadosť zo štátnej matriky.
 2. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.
 3. Sobášny list po uzavretí sviatosti manželstva si môžete vyzdvihnúť na štátnej matrike najskôr v stredu po sobáši.

Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na slávnej predmanželskej príprave. 🙂

kde sa napr. dozviete čo to o živote viery v manželstve, morálnych aspektoch manželského a rodinného života alenbo ako plánovať rodičovstvo či správne komunikovať vo vzťahu.

Zíde sa, nie?

Čo sa okúňaš opýtať?

Nie, kňaza nie je potrebné zavolať na hostinu.

Áno, v kostole očakávajú za sobáš milodar 🙂

Svedkovia nemusia mať sviatosti, nebojteee.

Pomohla mi: fara.sk.

3. Čo ma čaká po sobáši? Ďalšie úrady.

Po sobáši sa vyhotoví zápisnica o uzavretí manželstva, ktorá okrem identifikačných údajov snúbencov a svedkov (mená, priezviská, rodné čísla), obsahuje dátum a miesto sobáša, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa a dohodu  o priezvisku. V prípade, že bol pri obrade prítomný tlmočník, zápisnica obsahuje aj jeho meno, priezvisko a podpis a odtlačok jeho úradnej pečiatky.
Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev.

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

 • nový občiansky preukaz si musíte vybaviť v lehote do 30 dní od sobáša.
 • ak plánujete po sobáši medové týždne v zahraničí, kde nepostačuje vycestovať iba s občianskym preukazom, rátajte aj s novým cestovným pasom. V prípade, že máte zakúpenú letenku na pôvodné priezvisko a doklady vydané už na nové priezvisko, odporúčame vám sa obrátiť na leteckú spoločnosť a doriešiť podrobnosti priamo s ňou.
 • zmena sa týka aj vodičského preukazu a zo zákona máte na nahlásenie zmeny čas len 5 dní. Nové priezvisko treba zároveň zmeniť aj na technickom preukaze.
 • netreba zabudnúť ani na zdravotnú kartu poistenca, zmenu musíte nahlásiť do 8 dní.
 • zmenu treba ohlásiť do 8 dní aj v sociálnej poisťovni, okrem zamestnanca, ktorý nahlasuje zmenu zamestnávateľovi a až ten následne kontaktuje sociálnu poisťovňu.
 • ďalej je potrebné kontaktovať mobilného operátora, banku, poisťovňu, kataster, daňový úrad (do 30 dní), živnostenský úrad (do 15 dní), obchodný register (do 30 dní), lekára a podobne.

Veľa šťastia prajem!