Blog

Ako vybaviť svadbu v kostole? Kompletný návod.

Drahý pokľakol, svet je krásny, Vaša láska je večnááá..aaa rozhodli ste sa pre svadbu v kostole. Predvedčila Vás jeho majestátnosť, atmosféra a energia týchto stiavieb…je to pochopiteľné, sobáš v kostole má nezameniteľnú atmosféru.

No ako na to?

Všeobecne platí pravidlo – začnite to riešiť hneď a zaraz, čo najskôr, už, včera bolo neskoro..

Pretože je tam niekoľko krokov a postupov, ktoré môžu celý proces skomplikovať a čo sa stane? Budete v strese. A to predsa čo? Nechceme 🙂

1. Papiere, úrady, tety za okienkom..

Miesto uzavretia cirkevného sobáša

Cirkevný sobáš sa uzatvára v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, a to pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Rovnako ako v prípade civilného sobášu, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.

Administratívne úkony a doklady potrebné na uzatvorenie cirkevného sobáša

Doklady potrebné na uzavretie sobáša ste povinní predkladať na matriku najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva. Sedemdňová lehota je ustanovená kvôli tomu, aby mali pracovníci matriky aspoň minimálne nevyhnutný čas na preverenie správnosti údajov v žiadosti o uzavretie manželstva a to najmä ak ide o manželstvo uzavreté cirkevnou formou. Väčšinou sa totiž stáva, že snúbenci si dohodnú termín na farskom úrade, ale matričnému to oznámia napríklad deň pred sobášom.

Štátny občan Slovenskej republiky je pred uzavretím manželstva poviný príslušnému matričnému úradu predložiť tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve (alebo platný OP)
 • potvrdenie o pobyte(alebo platný OP)
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o rodnom čísle(alebo platný OP)
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť (ak nie je platný OP)

Snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo tzv. žiadosť o uzavretie manželstva, ktoré potvrdí matričný úrad a snúbenci ho doručia príslušnému orgánu cirkvi.

Odkiaľ to viem? no predsa zo slovensko.sk 🙂

2. aaa potom treba ísť aj na farský úrad.

O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov-žiadateľov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo vo farskom kostole, musia sa nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Je to čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú  náuky s kňazom (zápis, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade).

Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad alebo si telefonicky dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú aj presný dátum a čas konania obradu a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.

Ak niektorý zo snúbencov-žiadateľov je len pokrstený (nebol na prvom sv. prijímaní), alebo je iného vyznania, prípadne je nepokrstený, je potrebné, aby sa obidvaja najprv prišli porozprávať s kňazom o ďalšom postupe.

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo je teda NAJIDEÁLNEJŠIE informovať čím skôr. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako treba postupovať ?

Nahlásiť na farskom úrade termín a  čas sobáša. Pred spísaním cirkevnej sobášnej zápisnice je potrebné zájsť na štátnu matriku, kde spíšete Žiadosť o uzavretie manželstva. (to sme si už spomenuli vyššie)

Čo k tomu potrebujete?

 • občianske preukazy
 • rodné listy
 • V prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu  (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť na Matričnom úrade najskôr 3 prac. dni po sobáši týždne po uzavretí manželstva  (1 z manželov s OP).
 1. V najbližšom čase po spísaní žiadosti je potrebné  napísať cirkevnú zápisnicu na Farskom úrade. K tomu budete potrebovať tieto doklady:
  • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú staršie ako 3 mesiace.  Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doniesť rodný list.
  • V prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko vo vybranej farnosti, je potrebné doniesť licenciu k sobášu (dovolenie), ktorú  vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia z farnosti jedného zo snúbencov).
  • Občianske preukazy (v čase sobáša musia byť platné).
  • Údaje o vašich svedkoch (meno, dátum narodenia, rodné číslo, presná adresa trv. pobytu a dátum platnosti OP).
  • Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
  • Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“.
  • Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.
  • Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.
  • Doniesť vypísanú žiadosť zo štátnej matriky.
 2. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva.
 3. Sobášny list po uzavretí sviatosti manželstva si môžete vyzdvihnúť na štátnej matrike najskôr v stredu po sobáši.

Po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na slávnej predmanželskej príprave. 🙂

kde sa napr. dozviete čo to o živote viery v manželstve, morálnych aspektoch manželského a rodinného života alenbo ako plánovať rodičovstvo či správne komunikovať vo vzťahu.

Zíde sa, nie?

Čo sa okúňaš opýtať?

Nie, kňaza nie je potrebné zavolať na hostinu.

Áno, v kostole očakávajú za sobáš milodar 🙂

Svedkovia nemusia mať sviatosti, nebojteee.

Pomohla mi: fara.sk.

3. Čo ma čaká po sobáši? Ďalšie úrady.

Po sobáši sa vyhotoví zápisnica o uzavretí manželstva, ktorá okrem identifikačných údajov snúbencov a svedkov (mená, priezviská, rodné čísla), obsahuje dátum a miesto sobáša, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa a dohodu  o priezvisku. V prípade, že bol pri obrade prítomný tlmočník, zápisnica obsahuje aj jeho meno, priezvisko a podpis a odtlačok jeho úradnej pečiatky.
Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev.

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

 • nový občiansky preukaz si musíte vybaviť v lehote do 30 dní od sobáša.
 • ak plánujete po sobáši medové týždne v zahraničí, kde nepostačuje vycestovať iba s občianskym preukazom, rátajte aj s novým cestovným pasom. V prípade, že máte zakúpenú letenku na pôvodné priezvisko a doklady vydané už na nové priezvisko, odporúčame vám sa obrátiť na leteckú spoločnosť a doriešiť podrobnosti priamo s ňou.
 • zmena sa týka aj vodičského preukazu a zo zákona máte na nahlásenie zmeny čas len 5 dní. Nové priezvisko treba zároveň zmeniť aj na technickom preukaze.
 • netreba zabudnúť ani na zdravotnú kartu poistenca, zmenu musíte nahlásiť do 8 dní.
 • zmenu treba ohlásiť do 8 dní aj v sociálnej poisťovni, okrem zamestnanca, ktorý nahlasuje zmenu zamestnávateľovi a až ten následne kontaktuje sociálnu poisťovňu.
 • ďalej je potrebné kontaktovať mobilného operátora, banku, poisťovňu, kataster, daňový úrad (do 30 dní), živnostenský úrad (do 15 dní), obchodný register (do 30 dní), lekára a podobne.

Veľa šťastia prajem!

Som jediná, ktorá netušila, čo je úlohou hlavnej družičky? :)

Tak samozrejme, prvé čo mi napadlo bolo : rozlúčka so slobodou! Ha!

No hlavná družička je viac ako len organizátor rozlúčky so slobodou. 🙂 Svadba je na 100% veľkou udalosťou a hlavnou úlohou pre všetkých hostí je primerane sa obliecť, baviť sa do skorých ranných hodín a o nič sa nestarať.
Avšak, toto neplatí úplne pre jednu osobu, a to pre hlavnú družičku.
Ak si ťa sestra, sesternica či kamarátka vybrala za hlavnú družičku už teraz vieš, že ti bezvýhradne dôveruje a spolieha sa na tvoje schopnosti. A to je krásne samo o sebe 🙂
družička
zdroj: unsplash.com
Pred svadbou treba veľa zariadiť, na svadbe zasa na veľa vecí dohliadnuť. A tu prichádzaš ty – hlavná družička, ktorá sa o všetko spolu s nevestou stará. Čo nestíha nevesta, tam je jej pravá ruka – TY.
Hlavná družička je ako taká svadobná manažérka. Celú akciu spoluorganizuje, pomáha neveste s vypisovaním a odosielaním svadobných pozvánok, triedením a zapisovaním svadobných darov, ktoré už mladomanželia dostali a prípravou pierok pre pánov či drobností re svadobných hostí. Absolvuje s nevestou nespočetné návštevy svadobných salónov, kvetinárstiev pre výber výzdoby a kytice, ochutnáva tortu, kombinuje menu, pomáha s výberom miesta na svadobnú hostinu.
Vždy sa samozrejme budúcej nevesty spýtaj, aké má od teba očakávania, aby sa predišlo nedorozumeniam 🙂

Rozlúčka so slobodou.

Pred svadbou ti, samozrejme, pripadne aj spomínaná úloha zorganizovať nevestinu rozlúčku so slobodou.

rozlučka so slobodouAk si nie si na 100% istá, čo by nevesta brala za rozlúčku, oslavou v meste určite nič nepokazíš. Ale pokiaľ jej chceš dopriať niečo nezabudnuteľné zorganizuj niečo rafinovanejšie, nič prvoplánové, čo by mohla tušiť. Skús objednať chatu alebo aparatmán, kde budete len vy – družičky a nevesta. Choďte niekam, kde ešte nevesta nebola. Vymysli zážitok, nie len striptéra a víno. Vymysli prekvapenie, ktoré ju ohromí. Prines tam emóciu, na ktorú nikdy nezabudne. 

Alebo využite akciové letenky. Výber miesta a vymýšľanie programu je len tebe a družičkách, ale samozrejme mala by si zariadiť, aby prišli všetky družičky. A víkend vo veľkomeste neodmietne žiadna 🙂

Po rozlúčke prichádza nevestin deň D. Treba byť v strehu a očakávať úplne všetko.

Je to ako šoférovanie. Čokoľvek neplánované sa môže stať a chladná hlava sa v takýto deň vždy zíde. Priprav si vreckovky! Budeš ich potrebovať! Nie však pre seba, ale pre nevestu. Ešte sme neboli na svadbe, kde by neplakala každá žena v miestnosti. Už len samotná odobierka bude veľmi citlivá záležitosť. Za ten deň zažije nevesta toľko dojemných chvíľ, že jeden balíček ti určite stačiť nebude. 🙂

Svadobný deň samozrejme začína obliekaním svadobných šiat.

Výsadou hlavnej družičky je práve obliekanie nevesty. Budeš sa jej starať o závoj, prípadne ho pomáhať počas obradu niesť. Družička pripína hosťom pierka a usmerňuje ich. Počas skladania svadobných sľubov budeš držať nevestinu kyticu.
Pri gratulácii novomanželom po obrade budeš preberať to kyticové more, ktoré svadobčania so sebou prinesú.
Okrem nevestiných vyronených sĺz, ktoré budeš mať pod kontrolou, dohliadneš aj na to, aby nevesta počas svadobného dňa niečo zjedla a vypila. Predsa len, vieme aký dokáže byť stres nepriateľ a nechceme, aby uprostred svadobného tanca omdlela.
Hlavná družička je samozrejme kedykoľvek pri čomkoľvek k dispozícií (cesta na WC 🙂 ). Taktiež bude možno potrebné aby si taktne upozorňovala svadobčanom na niečo, čo sa deje.
Po obrade budeš usádzať svadobných hostí podľa zasadacieho poriadku, ktorí ste spolu toľké hodiny pripravovali. Taktiež ťa čaká preberanie svadobných darov, ak ich všetci svadobčania neposlali pred svadbou a dohliadať na podpísanie svadobnej knihy hostí, aby mali mladomanželia pamiatku, či organizuje vyberanie do vienka.
A ak si trúfaš na prípitok – tak tvoj nasleduje až po ženíchovom svedkovi. 🙂

Po polnoci sa tvoja úloha stále nekončí!

družička záver
zdroj: unsplash.com
Hlavná družička po polnoci pomáha neveste s prezliekaním do popolnočných šiat. Dokonca ťa môže čakať začepčovanie nevesty pokiaľ to nebude robiť krstná mama.

Si tam pre ňu.

Dvorná dáma, dôverníčka, najlepšia kamarátka..hlavná družička má neodškriepiteľné miesto na svadbe. Nenahrádza ženícha. To vôbec. Ale s kým sa predsa má toľko radiť budúca nevesta, ktorá má toho toľko na starosti? Vyberať farebné kombinácie, pozvánky, kvety, ozdoby, dary..hlavná družička umožňuje neveste aby si svadobný užila čo najviac, aby to bol jej deň D. A to je to najdôležitejšie 🙂

3 kvetinové inšpirácie, ktoré Vám vyrazia dych

Jednoducho nádhera.

Kvetinové drinky

Čo keby boli kvety súčasťou svadby aj tam, kde ich nikto nečaká?

Nielenže sú jedlé kvety ako tak momentálne veľkým trendom v gastre (pretože chutia super a vyzerajú ešte lepšie), no zároveň spravia zozdanlivo všednej súčasti svadby výnimočný zážitok a kus umenia. Drinky sa tak stanú novým dielikom vašej celkovej výzdoby a hostia okrem ich vzhľadu ocenia aj nevšednú, no vynikajúcu chuť.

Zavesené kvety

Ako využiť krásne kytice bez toho, aby prekážali pri svadobných stoloch a zároveň si vyslúžili pohľad všetkých prítomných? Zaveste ich nad stoly!

Získate tak mnoho priestoru, vaši hostia si všeobecne začnú všímať priestor okolo seba a so správnym využitím viete aj zjemniť príliš chladné priestory či opticky zväčšiť komornejšie miestnosti.

 

Kvety až po svadbe

Kytice sú síce krásne, ale pri tých množstvách akosi strácajú svoju výnimočnosť, akokoľvek si ich vážime. Preto sa čoraz častejšie držíme hesla “menej je viac”, na výzdobu využívame komornejšie kvetinové screen-shot-2018-05-07-at-14-47-35-1zdobenie s prevládajúcou zelenou a snažíme sa docieliť, aby vrcholom svadby nebola svadobná výzdoba,
ale samotná párty, dobré jedlo, dobrá hudba a kopec zábavy s ľuďmi, ktorí sú nám blízki.

 

Inšpiroval ma: láskykvet

Maminka ďakujem

Ďakujem, že vždy pri mne stojíš. Vždy mi veríš. Vždy ma podporuješ.

Nikdy si to so mnou nevzdala. Nikdy..

Toľko vecí si mi odpustila.

Dávaš mi všetku svoju energiu, lásku a silu.

Dala si mi život, naučila ma ho žiť.

Ďakujem Ti, že ma ľúbiš ako nik iný na tomto svete.

Dôveruješ mi, posilňuješ ma, pomáhaš mi..

Kde berieš tú energiu a lásku? Čo ti za ňu viem dať?

Všetko, čo viem ponúknuť sa mi zdá ako maličkosť 🙂

Perfektné na jarnú svadbu – AKCIA!

Krásny deň vospolok,

rada by som Vám predstavila ručne robené zrkadielka perfeknté ako darček pre Vaše najlepšie družičky a svadobné maminky 🙂

Zahaľte sa do ružovej romantiky.

V kombinácii s nežnými kvietkami sa dokonale hodia na Vašu (nielen jarnú svadbu).

Do vypredania zásob stoja zrkadielka len 6,50EUR/ks.

Všetky zrkadielka sú darčekovo balené.

špecifikácia:

Zrkadielko je z bižutérneho kovu, bez obsahu olova, niklu a kadmia, grafický motív je chránený vrstvou krištáľovej živice.

Teším sa na Vaše správy.

Simona

Krásna brošňa pre svadobné maminky

S radosťou oznamujem, že sa rozšírila ponuka a do rodiny pribudli brošničky.

Mnohí ste si ich pýtali 🙂

Vaše želanie mi je rozkazom a teda vítam brošne medzi nami!

ručne robené brošne perfektné ako darček pre svadobnú maminku
Maminka ženícha

 

Maminka nevesty

 

Grafika sa dá samozrejme zladiť s témou Vašej svadby, text dáme akýkoľvek.

Fantázii sa predsa medze nekladú 🙂

 

Simona

darček k objednávke ZDARMA :)

Prajem krásny deň všetkým 🙂

dávam Vám známosť, že od dnes do odvolanie dostanete ku každej objednávke nad 20EUR (bez poštovného) zapaľovač ZDARMA.

U nás si nájde niečo pre seba naozaj každý.

Manžetové gombíky pre ženícha, náušnice pre nevestu.

Darčeky pre svadobných rodičov, zrkadielka pre družičky.

 

Vybrať si môžete z nasledujúcich dizajnov:

modrá kotva

zapalovač modrá kotva

otec

zapalovač otec

 

Počty sú obmedzené, preto je potrebné si vždy preveriť aktuálny stav 🙂

Ďakujem a budem sa tešiť na Vaše objednávky.

 

 

Simona

Svadobný veľtrh, všetko je raz prvý krát

Tento rok som sa rozhodla zúčastniť len na jednom svadobnom veľtrhu.

Povedala som si, že to nebudem preháňať, začnem pomaly, aktivít je veľa.

A teda som si vybrala rovno ten najväčší 😀 Logické, že? 😀

Svadobný veľtrh – Incheba.

Neviem kde som mala hlavu ale nevadí! Pretože bolo jedným slovom VÝBORNE.

Ako na potvoru ma síce deň pre veľtrhom skolil bacil. Poctivo som jeden celý deń ležala a..a nič.

Celý veĺtrh som prežila na káve a cukríkoch na hrdlo.

srdiečková kávička na svadobnom veľtrhu
srdiečková kávička na svadobnom veľtrhu

Neodporúčam ako diétu, ale mne to na chvíľku pomohlo.

Najväčšou pomocou bola prítomnosť mojej švagrinky Mišky, ktorá ako psychická podpora fičala 2 dni na 120%.

miška na svadobnom veľtrhu
miška na svadobnom veľtrhu

Podľa oficiálnych info sa na veľtrh prišlo pozrieť vyše 12 000 ľudí! WOW.

A tak som sa po tých dvoch dňoch cítila..ako by som ich stretla všetkých..ale spokojná a o skúsenosť bohatšia.

Nevestičky boli príjemné, kreatívne a všetky odhodlané vypiplať ich deň D na maximum.

Budúci manželíkovia boli radi, že sú radi 🙂 Atmosféra bola ale veľmi priateľská, aj medzi samotnými vystavovateľmi. Ak ste ešte neboli, odporúčam, toľko kontaktov nezískate asi nikde.

O rok som tam ale zas!

A prinesiem manžetové gombíky vhodné na svadbu, zrkadielka ako darčeky pre družičky či zátky na víno pre svadobných otcov.

A bude toho oveľa oveľa viac 🙂

Zaujímalo by ma, ako Vy vnímate takéto veľtrhy? 🙂 Budem sa veĺmi tešiť na Vaše reakcie.

svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha
svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha
miška na svadobnom veľtrhu
set pre svadobných rodičov, darčeky pre svadobčanov
set pre svadobných rodičov, darčeky pre svadobčanov
set pre svadobných rodičov, darčeky pre svadobčanov
set pre svadobných rodičov, darčeky pre svadobčanov
namornicka svadba, svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha
namornicka svadba, svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha
romanticka svadba, namornicka svadba, svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha
romanticka svadba, namornicka svadba, svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha
manzetove gombiky, manžetové gombíky, manžetky pre ženícha, manžetové gombíky pre ženícha, svadobné manžetky
manzetove gombiky, manžetové gombíky, manžetky pre ženícha, manžetové gombíky pre ženícha, svadobné manžetky
manzetove gombiky, manžetové gombíky, manžetky pre ženícha, manžetové gombíky pre ženícha, svadobné manžetky
manzetove gombiky, manžetové gombíky, manžetky pre ženícha, manžetové gombíky pre ženícha, svadobné manžetky
sety, manzetove gombiky, manžetové gombíky, manžetky pre ženícha, manžetové gombíky pre ženícha, svadobné manžetky
sety, manzetove gombiky, manžetové gombíky, manžetky pre ženícha, manžetové gombíky pre ženícha, svadobné manžetky
manzetky.sk
manzetky.sk
manzetky.sk
manzetky.sk
svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha
svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha
svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha
svadobne manzety, manzetove gombiky, darceky pre druzicky, manzetky pre zenicha

Svadobné manžety na Vašu svadbu

Svadobné manžety uzreli svetlo sveta 🙂

Nájdete u nás darčeky pre ženícha, družičky či svadobné mamy.
Nech sa stanú súčasťou Vášho veľkého dňa.

Hľadáte manžetové gombíky s iniciálkami či dátumom? Miluje Vás nastávajúci určitý film/seriál? Žiaden problém 🙂

manžetové gombíky Star wars

 

Háčiky na kabelku či zrkadielka sú trefa do čierneho, radosť bude zaručená.

darček pre ženy vášho života
darček pre ženy vášho života

 

Prípadne idete na svadbu a neviete zohnať unikátny darček pre novomanželov? Videli ste naše lyžičky? Že nie?

Poďte to hneď napraviť 🙂

lyžičky ako darček na svadbu
prekvapenie pre novopečených manželov