ako na svadbu v zahranici

Chceme si povedať svoje ÁNO všade len nie TU! Alebo ako na svadbu v zahraničí. Časť prvá SVADBA V EU.

Chcete zmiznúť do Vegas alebo mať svadbu na Talianskej pláži?
Uniknúť od nekonečných príprav prípadne chcete byť spontánny a svoju lásku spečatiť nezvyčajným spôsobom?

Pre mnohých nepochopiteľné, mnohí sa s tým vedia na 100% stotožniť 🙂

Ale ako na to?

Koľko byrokratických zábaviek a prekážok je potrebné preskákať? Nie je lahšia svadba na Slovensku?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zásade platí, že keďže každá krajina má svoje unikátne pravidlá pre uzatvárania sobášov, Vašou prvou
povinnosťou a najväčšou (a najkrajšou) povinnosťou je si vybrať vytúženú destináciu. 🙂

Dnes si povieme o základných pravidlách a nevyhnutných procedúrach platných pre svadby v štáte patriacej do Európskej únie.

Môžete ísť do toho samy alebo dať svoju dôveru v agentúru, ktorá sa špecializuje na svadby vo Vašej vysnenej krajine.

Tak teda povedzme, že idete do toho..

Aké kroky treba podniknúť pred svadbou?

Treba veľa googliť 😀 Ale nie, teraz vážne.

Pre začiatok je potrebné si overiť predpisy vzťahujúce sana Vaše manželstvo a majetkový režim manželov, teda Vás. Bude to mať totižto významné dôsledky na vaše práva a povinnosti vyplývajúce z manželstva. (Majetky..viete ako). Každá krajina totiž inak usmerňuje a rieši majetkové pomery manželov – vo Francúzsku napr. registrujete manželskú zmluvu, Belgicko niečo také nepozná. Tu sa dozviete viac informácií o vnútroštátnych pravidlách o manželstve a majetkovom režime manželov. 

Je nevyhnutné sa informovať na príslušných úradoch oboch krajín (domovskej a tej kde sa túžite zosobášiť), aké formálne požiadavky musíte splniť, aby bolo vaše manželstvo platné v oboch krajinách. Pretože takéto manželstvo sa uzatvára defacto pred príslušným orgánom cudzieho štátu, či už matričným úradom alebo cirkevným orgánom, tak sa uzatvára podľa cudzieho práva, a teda treba poznať zákonné podmienky jeho uzavretia v cudzine.

Je to naozaj dôležité. Sobáš vôbec nemusí byť povolený. Niektoré krajiny povoľujú sobáše len napr. v prípade rodinných väzieb, na Mauríciuse Vás nezosobášia v prípade, že mate od rozvodu alebo od smrti partnera menej ako 300 dní.

Doklady, doklady, doklady…

A ešte raz doklady a ich úradné preklady – apostily. Musí byť totižto úradne zaručené, že preklady sú správne a tzv “od slova do slova”. Svadba nie je sranda.

Budete teda potrebovať:

 • rodný list
 • sobášny list v prípade, že ste rozvedený/á alebo vdovec/vdova (vtedy aj úmrtný list)
 • rozsudok o rozvode – ak ste rozvedený/á
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva – tento doklad zháňajte na matrike Vášho rodiska 🙂
 • kópie cestovných pasov
 • niektoré štáty môžu požadovať aj doklady svedkov

Posielate ich na príslušné úrady najčastejšie v elektronickej podobe aspoň mesiac vopred. Ideálne si ich kópie aj pribalte do batožiny. 🙂

Neplatnosť sobáša

 • Nemôže existovať okolnosť vylučujúca uzavretie Vášho manželstva podľa slovenského práva. Hovoríme tu konkrétne o zákaze manželstva medzi osobami rovnakého pohlavia, zákaz dvojmanželstva, manželstva medzi príbuznými, manželstva s maloletým či osobou pozbavenou právnej spôsobilosti. Niektoré štáty takéto manželstvá uznávajú, Slovensko nie a teda je takýto sobáš na našom území považovaný za neplatný.

Svadbu v zahraničí môžete absolvovať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky

A teda sobáš musí spĺňať pravidlá slovenského práva. Nie však každý zastupiteľský úrad poskytuje takéto služby, keďže vnútroštátne právne predpisy niektorých štátov takúto činnosť zastupiteľského úradu nepripúšťajú. Odporúčanie teda znie, kontaktuje zastupiteľský úrad Vašej krajiny vysnenej na sobáš.

 UZAVRETIE MANŽELSTVA NA ZASTUPITEĽSKOM ÚRADE

„Manželstvo možno uzavrieť na zastupiteľskom úrade len v prípade, ak obaja snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky a ak vnútroštátne právne predpisy prijímajúceho štátu takúto činnosť zastupiteľského úradu pripúšťajú. Konkrétne a podrobné informácie o podmienkach uzavretia manželstva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí poskytnú zamestnanci zastupiteľského úradu v krajine, na ktorom má byť manželstvo uzavreté. Okrem základných informácií o dokladoch, ktoré sa predkladajú k žiadosti o uzavretie manželstva je nevyhnutná aj konzultácia k možnostiam realizácie žiadosti v podmienkach príslušného zastupiteľského úradu (napr. plánovaný termín uzavretia manželstva, priestorové podmienky, obmedzený počet účastníkov obradu a pod.). Odporúča sa kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad v horizonte 3 mesiacov pre plánovaným termínom uzavretiamanželstva a predloženie žiadosti (v prípade predbežnej dohody so zastupiteľským úradom) najmenej 30 dní pred týmto termínom.“

Oznámenie o uzavretí manželstva

 1. „Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom, alebo príslušným zamestnancom zastupiteľského úradu.
 2. Oznámenie sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, alebo na zastupiteľskom úrade SR, na ktorom sa má sobášny akt uskutočniť. Manželstvá sa v SR uzatvárajú na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov; pri určení miestnej príslušnosti zastupiteľského úradu sa prihliada na to, či má občan SR v danom štáte povolený trvalý alebo dočasný pobyt.“

K oznámeniu o uzavretí manželstva sa pripájajú nasledujúce doklady:

 1. a) rodné listy snúbencov,
 2. b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve.
 3. c) ovdovelí – úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.
 4. d) rozvedení – právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené)
 5. e) mladistvé osoby (16-18 rokov) – predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

A čo treba urobiť po svadbe?

Ak uzavriete manželstvo v inom štáte EÚ, ako je vaša domovská krajina, odporúča sa, aby ste si uzavretie manželstva zaregistrovali na konzulárnom úrade svojej krajiny.Odporúča sa taktiež cudzí sobášny list predložiť Osobitnej matrike Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a požiadať aj o vydanie slovenského sobášneho listu. Slovenské úrady totižto vyžadujú vyžadovať slovenský sobášny list k väčšine právnych úkonov.

Ten potom odovzdáte na matrike v mieste vášho bydliska, kde sa spraví aj Zápis o uzavretí manželstva. Samozrejme majte všetky doklady pri sebe – občiansky, rodný list atď atď atď.

 

Svadba na konzuláte mi osobne príde ako najjednoduchšia a byrokraticky najprežitelnejšia 🙂 Aké máte skúsenosti Vy?

 

zdroje pre článok: zdroj mzv.sk, hnonline.sk, coupleseurope.eu